Adolfo Wildt

Adolfo Wildt
Monumento Ravera, 1929
bronzo